ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  โดยวารสารอยู่ในฐานของูสนย์ดัชนีการอ้่างอิงวารสารไทย ( TCI)  กลุ่มที่ 2  รายละเอียดเพิ่มเติม