ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทำวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  โดยวารสารได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม