ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้จัดทำวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ  รายละเอียดเพิ่มเติม