ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ในพระราชูปถัมถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดงาน      การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  รายละเอียดเพิ่มเติม