ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชภูปถัมภ์ ได้ดำเนินงานจัดทำวารสารวิจัยและพัฒนา ฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม