ขอเชิญเข้าร่วประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 16

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนจัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้แรสคิด “งานวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”  ในวันเสารที่ 6 และวันอาทิตย์  7 มิถุนายน  2563   รายละเอียดเพิ่มเติม