ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ลงวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัย โดยวารสารอยู่ในฐานของศุนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2   รายละเอียดเพิ่มเติม