ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการฯ

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กำหนดจัดกาประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 7 ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563  ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์  รายละเอียดเพิ่มเติม