การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14 Research and Innovations for all วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  รายละเอียดเพิ่มเติม