ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

สำนักวิจัยและบริการวิชกาาร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ฯ ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รายละเอียดเพิ่มเติม