ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครปฐม ได้จัดทำวารสารวิชาการ ภายใต้ชื่อว่า วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์ มหาวิททยาลัยราชภัฏนคร  เพื่อรวบรวมบทความวิจัย และบทความวิชาการ รายละเอียดเพิ่มเติม