อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตวืเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2563 และรุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รายละเอียดเพิ่มเติม