สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมคณาจารย์บริการวิชาการพื้นที่ ต.ท่าเสด็จ

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีบริการวิชาการในพื้นที่ ต.ท่าเสด็จ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริการวิชาการแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว ต.ท่าเสด็จ