ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับ”รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ” ประจำปี 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสาถบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ได้จัดให้มี  “รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ” ประจำปี 2563  รายละเอียดเพิ่มเติม