ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพพันธ์และขิเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฯ

สถาบันนัวตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บิหารเชิงนวัตกรรมและกลยุทธ์ ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2563 ณ โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม   รายละเอียดเพิ่มเติม