ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร “เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี”

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยดทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  ได้จัดทำวารสารวิชาการ  “วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยมีวัตถุประสงเพื่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย  รายละเอียดเพิ่มเติม