ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาการวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรืและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาต เรื่อง การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟแวร์ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่  รายละเอียดเพิ่มเติม