ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาตจัน-อาเซียน  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563  รายละเอียดเพิ่มเติม