ขอความอนุเคราะฟ์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมปรุมวิชาการระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยการสนับสนุนของที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (บขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุน ในสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันิดุมศึกษา ครั้งที่ 12 “ธรรมรักษาวิชาการ” ระห่วางวันที่ 2-3 เมษายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม