ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดทำวารสารวิชาการ ชื่อ วารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัย โดยจัดทำเป็นวารสารแบบ Electronic   รายละเอียดเพิ่มเติม