ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข่าวประกาศ

  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)   New คลิกดูรายละเอียด  , กรุณาใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนด คลิก
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกดูรายละเอียด  (ยกเลิกประกาศฉบับนี้ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป) 
  • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562        คลิกดูรายละเอียด