ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้

ข่าวประกาศ

  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกดูรายละเอียด
  • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562        คลิกดูรายละเอียด