ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Social Sciences, CASS) ได้ร่วมกันดำเนินดครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ  ในการนี้ วช.ได้เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นของโครงการดังกล่าว ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2563               รายละเอียดเพิ่มเติม