ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10

วิทยาลัยเทคโนโลภาคใต้ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ Humanity Empowerment Through Social Innovation : การสร้างความเข้มแข้งใหกับมนุษยชาติโดยนวัตกรรมสังคม ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563   รายละเอียดเพิ่มเติม