คู่มือองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย

ปีงบประมาณ 2560
คู่มือองค์ความรู้และแนวปฏิบัติด้านการเขียนบทความวิจัย_การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร คลิกดูรายละเอียด

คู่มือองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเขียนบทความวิจัย/บทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพสูง ระยะที่ 2  คลิกดูรายละเอียด

คู่มือองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเขียนบทความวิจัย/บทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพสูง ระยะที่ 2 (หลักการสำคัญในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์) คลิกดูรายละเอียด

ปีงบประมาณ 2561

คู่มือองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเขียนบทความวิจัย/บทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพสูง คลิกดูรายละเอียด

คู่มือองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเขียนบทความวิจัย/บทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพสูงระยะที่ 2 คลิกดูรายละเอียด

คู่มือองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : พัฒนาข้อเสนอ โครงการวิจัยแบบบูรณาการ คลิกดูรายละเอียด

คู่มือองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีโครงการอบรมให้ความรู้ : การขอตำแหน่งทางวิชาการโดยผลงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม คลิกดูรายละเอียด

ปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนผลงานวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการ   ที่มีคุณภาพสูง คลิกดูรายละเอียด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนผลงานวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพสูง ระยะที่ 2 คลิกดูรายละเอียด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนานักวิจัยให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ คลิกดูรายละเอียด

ปีงบประมาณ 2563

องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีการถอดองค์ความรู้จากงานวิจัย สู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร/ฐานข้อมูลที่มีค่าน้ำนักคุณภาพผลงานสูง คลิกดูรายละเอียด

องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีการถอดองค์ความรู้จากงานวิจัย สู่การตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสาร/ฐานข้อมูลที่มีค่าน้ำนักคุณภาพผลงานสูงฐานข้อมูลด้านมนุษยศาสาตร์และสังคมศาสตร์ คลิกดูรายละเอียด 

องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีการถอดองค์ความรู้จากงานวิจัย สู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร/ฐานข้อมูลที่มีค่าน้ำนักคุณภาพผลงานสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกดูรายละเอียด