ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้วิชาการทางด้านมนุษยศาสาตร์ และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์  รายละเอียดเพิ่มเติม