ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สถาบันวิจัยและพัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กำหนดจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2562 ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ  รายละเอียดเพิ่มเติม