ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยฯ ครั้งที่ 11

สาขาวิชากการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาต ครั้งที่ 1 และงานบริหารการศึกษาอีสานสมพันธ์ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม