การรับข้อเสนอทุนวิจัยแลนะวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ  ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)  ดังนี้ 1 ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ  2. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม 3. ทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน   คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม