ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศุนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรา้งสุขภาพ (สสส.) ในการดำเนินโครงการวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ  ดลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม