ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดจัดการประชุมวิชาการรระดับชาติ ครั้งที่ 6  งานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยังยืน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม