ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2563 โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ  คลิกดูรายละเอียด