ขอเชิญเข้าร่วมอบรมดครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน

คณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รวม 3 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม