ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและยนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม ในวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย และอาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  รายละเอียดเพิ่มเติม