กรอบวิจัยสำหรับโครงการวิจัยเพื่อเสนอสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการจัดทำโครงการวิจัยเพื่อเสนอสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จึงขอนำส่งกรอบวิจัยเพื่อให้นักวิจัยศึกษากรอบและการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับกรอบที่ สกสว.กำหนด ดังลิงค์ด้านล่าง

 

https://drive.google.com/drive/folders/1aO_N_oHAfeDPNIbEPb7dIHQM_MMfPbwe