สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมบริการวิชาการแบบบูรณาการ ณ ตำบลท่าเสด็จ จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ.2562 ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล พร้อมคณาจารย์ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการ  ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น โดยถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร การทำปลาส้ม และแหนมเห็ด ณ เทศบาลตำบลท่าเสด็จ จังหวัดสุพรรณบุรี