คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1.      ผศ.ขวัญนรี กล้าปราบโจร ประธานกรรมการ
2.      ผศ.ดร.รังรอง งามศิริ กรรมการ
3.      นางสาวภณิชชา จงสุภางค์กุล กรรมการ
4.      นางจิตรบรรจง เชียงทอง กรรมการ
5.      นางสาวสวนา ลีนะกุล กรรมการ
6.      ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล กรรมการและเลขานุการ
7.      นายสุทัศน์ กำมณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8.      นายสมโภชน์ สุขชาวนา ผู้ช่วยเลขานุการ