สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านการเขียนบทความวิจัย

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิจัยเรื่อง การเขียนผลงานวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพสูง ในระยะที่ 2 โดยวิทยากร รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที และ รศ.ดร.นิศากร สังวาระนที ซึ่งมีรูปแบบการนำเสนอและแบ่งปันองค์ความรู้ในการเขียนบทความวิจัยเพื่อมุ่งเน้นการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการในฐานต่างๆ