สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อบรมลูกไก่วิจัย

เมื่อวันที่ 17-21 มิถุนายน พ.ศ.2562 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดโครงการอบรมลูกไก่วิจัย รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบกำรณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อ การพัฒนาประเทศ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้
3. เพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์การวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

โครงการฝึกอบรมในเวลาทั้งหมด 5 วัน
ในการอบรมมีผู้เข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและบุคคลภายนอกเข้าร่วมจำนวน 58 คน เป็นบุคคลภายอนกจำนวน 29 คน และภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจำนวน 29 คน

โดยมี ผศ.ขวัญนรี กล้าปราบโจร รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและปิดการอบรม