ขยายเวลารับบทความประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4


ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกาศรับบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 แล้วนั้น

โดยปรากฏว่ายังมีผู้ประสงค์ขอส่งบทความอีกเป็นจำนวนมาก สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอประกาศ  ขยายเวลา การรับบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4

โดยจะเปิดรับบทความอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562

http://conference.kru.ac.th