ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุม

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุน่ายน 2562  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  รายละเอียดเพิ่มเติม