ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดทำวารสารวิชาการอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทย ภายใต้ชื่อวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศสาตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เพื่อรวบรวมบทความวิจัย และบทความวิชาการ โดยมีขอบข่ายครบคลุมวิชาการด้าน สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของนักวิจัย นิสิต/นักศึกษา  โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ  รายละเอียดเพิ่มเติม