ผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

ผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
ของเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รุ่นที่ 1
ระหว่าง วันที่ 17-21 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ รอยัล ริเวอร์แคว แอนด์ สปา จ.กาญจนบุรี

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล  หน่วยงาน ที่อยู่หน่วยงาน ผลการพิจารณา
1 มรกต  โกมลดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
2 รัญชิดา  ดาวเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
3 รัตติมา  บำรุงเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
4 นิรัญชา  ทิพกนก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
5 สุภพงษ์  สุขชาวนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
6 ณัชชา  สกุลงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
7 สิริรักษ์  รัตนานิคม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา ผ่าน
8 ดร.วิศิษฐ์  ฤทธิบุญไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม ผ่าน
9 พิชญา  วรรณพงศ์เจริญ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา ผ่าน
10 ดร.กาญจนา  ประกอบแสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์ ผ่าน
11 ศศิร์ภร  เกาะแก้ว โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สุพรรณบุรี ผ่าน
12 ดร.พลารัก  ไชยโย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ผ่าน
13 ดร.ธันยาภรณ์  โพธิกาวิน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ผ่าน
14 ดร.ปรีญานันท์  พร้อมสุขกุล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ผ่าน
15 ณัฎฐธัญพงศ์  ไหลธรรมนูญ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
16 ดร.พาที  เกศธนากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
17 เกศศิรินทร์  แสงมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ ผ่าน
18 น้ำทิพย์  จิรัฐิติกาลพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ ผ่าน
19 พนิดา  แสนประกอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ ผ่าน
20 สุภาพร  บุญศิริลักษณ์ สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ผ่าน
21 พันธ์ทิพย์  เลิศบุรุษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
22 ดร.กนกพัชร  กอประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม ผ่าน
23 ดร.สุชาดา  แสงดวงดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม ผ่าน
24 ฉัตรประภา  ศิริรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี ผ่าน
25 ธนาธิป  พัวพรพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม ผ่าน
26 ปิยะดา  คัมภิรานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม ผ่าน
27 สุพินดา  ฤทธิ์จันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม ผ่าน
28 ดร.สุชาดา  เสาเวียง มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ผ่าน
29 อัมพิกา  นันท์บัญชา มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ผ่าน
30 ดร.ชฎาธาร  โอษธีศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ผ่าน
31 ณัฏฐณิชา  สำอางจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
32 ดร.เอกบุตร  อยู่สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
33 อรทัย  โหรา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
34 อุทัย  ทับทอง สถาบันพระบรมราชชนก นนทบุรี ผ่าน
35 ดร.อัจฉริยา  อิสสระไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม ผ่าน
36 ดร.ชลธิชา  อัศวนิรันดร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ผ่าน
37 สุนันท์  ตติยก้องเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
38 สุภาพร  ชัยเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
39 พรชัย  สุขแสน มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา ผ่าน
40 ชัญญานุช  วงศ์ฟู มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ผ่าน
41 ตรีสุคนธ์  เจริญชัยชาญกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
42 ดารารัตน์  รุ่งเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
43 ขวัญใจ  งามดี มหาวิทยาลัยราชภักกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
44 เอื้อมพร  ศรีกรด มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
45 ธนกร  ซิ้มเกษม สำนักงานปศุสัตว์ เขต 7 นครปฐม ผ่าน
46 นันทวัน  หัตถมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
47 ศุภลักษณ์  ฉินตระกาล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
48 ศิริพร ห้วยแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
49 วิยะดา พลชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
50 รวิสุดา เทศเมือง วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพฯ ผ่าน
51 บุษบา  สังข์วรรณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
52 อุมาวดี ศรีเกษตรสรากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
53 สิริวรินทร์  เกรย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
54 ดร.รจนาภรณ์  ศรีช่วงโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
55 ธีรรัตน์  ศรีช่วงโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
56 จุฑารัตน์  ฤทธิ์เนื่อง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ กระบี่ ผ่าน
57 จิรวรรณ  ทองพายัพ วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพฯ ผ่าน
58 ธัญลักษณ์  เดชโชติ วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพฯ ผ่าน
59 กฤติเดช  มั่งตา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
60 ศิริพงษ์   ยิ้มมะเริง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน
61 มงคล  พัชรวงศ์สิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี สำรอง

 

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

  1. ตรวจสอบตัวสะกด ชื่อ-สกุล ของตนเองให้ถูกต้อง
  2. เข้าสู่ระบบ โดยคลิก <<ที่นี่>> เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ หรือยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2562
  3. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรมโปรดดาวน์โหลดและศึกษารายละเอียดของโครงการตามไฟล์แนบด้านล่าง

3.1 กำหนดการฝึกอบรม

3.2 คู่มือการฝึกอบรม

4. จัดเตรียมและนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาเพื่อประกอบการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ และเพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

 

แนะนำที่พัก

  1. รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา (สถานที่จัดโครงการ)

เบอร์ติดต่อ : 086-3134273        เว็บไซต์ : http://www.royalriverkwairesort.com/

ราคา 1,600 บาท รวมอาหารเช้า

  1. โรงแรมศิลาลัย ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (อยู่ห่างจากสถานที่จัดโครงการ 5.9 กม.)
  2. โรงแรมราชศุภมิตร (R.S. Hotel) (อยู่ห่างจากสถานที่จัดโครงการ 5.5 กม.)
  3. โรงแรม The28thHotel ตรงข้ามห้างโรบินสัน กาญจนบุรี (อยู่ห่างจากสถานที่จัดโครงการ 13 กม.)