ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอ เลื่อน การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอบรม

โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

จากเดิมวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2562 เป็นวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยท่านสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการผ่านเว็บไซต์ http://rdi.kru.ac.th

ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขออภัยในความล่าช้ามา ณ ที่นี้