ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันํ์โครงการอบรม

สถาบันวิจัยและบริหการวิชาการด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 2 หลักสูตร  คือ หลักสูตรการอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชกรและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 1 และหลักสูตรการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่นที่ 2   รายละเอียดเพิ่มเติม