ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อเสนอเพื่อขอทุนภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัย

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ร่วมกับ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรา้งสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อเสนอเพื่อขอทุนภายใต้การบริหารจัดดารทุนวิจัย ของ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมแลการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  รายละเอียดเพิ่มเติม