เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย- ฝรั่งเศส

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส ดำเนินโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมืออุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศษ   รายละเอียดเพิ่มเติม