ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรษฏร์ธานี ร่วมกับสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน  มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15  ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี     รายละเอียดเพิ่มเติม