ขอขยายเวลารับสมัครผลงานประชุมทางวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ครั้งที่ 15

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัมหาสารคาม ได้รับมอบหมายใฟห้ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 15  ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน  2562 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม  รายละเอียดเพิ่มเติม