สำนักนโยบายและพลังงาน ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2562

สำนักนโยบายและแผนพลังงาน ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสนับสนุนแก่ นักศึกษา  ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในข้อหัวที่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและด้านพลังงานทดแทน

โดยให้แจ้งความจำนงขอทุนพร้อมข้อเสนอโครงการวิจัยและสรุปสาระสำคัญของโครงการ ภายในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/1357  

 

หรือติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม