ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 9

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ Social Innovation : นัวตกรรมเพื่อสังคม ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  รายละเอียดเพิ่มเติม